Aby sme rodičom uľahčili pochovávanie potratených detí,
v súlade s ich plnou ľudskou dôstojnosťou i v súlade so zákonnými predpismi,
VYTVORILI SME V KOŠICIACH HROBOVÉ MIESTO.

HROBOVÉ MIESTO V KOŠICIACH
pre našich najmenších

Lokalita
Verejný cintorín v Košiciach, Rastislavova ul. 83

Zriaďovateľ a správca hrobu
Farnosť Kráľovnej pokoja, Košice – Juh

Určenie
* pre spontánne potratené deti
* pre umelo potratené deti (napr. keď otec nesúhlasí s interrupciou
a využije svoje právo pochovať dieťa)
* pre obyvateľov všetkých mestských častí Košíc
* pre veriacich všetkých vierovyznaní i pre neveriacich


NAŠE DETI, KTORÉ ZOMRELI PRED NARODENÍM, TREBA POCHOVAŤ

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

Pochovávaním mŕtvych uznávame a ohlasujeme dôstojnosť človeka. Človek nie je len číslo, alebo vec. Človek je posvätný a zasluhuje si úctu – rovnakú, akú aj my sami očakávame od iných. Dôstojnosť si nemusíme zaslúžiť, máme ju jednoducho preto, že sme ľudia. Preto aj deti pred narodením majú plnú ľudskú dôstojnosť.

KREHKOSŤ PRVÝCH TÝŽDŇOV

Najmä v prvých týždňoch po počatí je život dieťaťa veľmi krehký a ohrozujú ho aj nepatrné, neúmyselné vplyvy. Je to obdobie, kedy často dochádza k tzv. spontánnemu potratu. Do 12. týždňa vývoja zostávajú počaté deti nechránené pred úmyselným ohrozením a mnohé zomierajú násilnou smrťou, umelým potratom.

DVA SKUTKY LÁSKY: MENO A HROB

Bezmocní zoči-voči smrti si uvedomujeme, že život je dar. Smrť našich detí nás napĺňa bolesťou (tento, tzv. post-abortívny syndróm osobitným spôsobom zasahuje rodičov, ktorí úmyselne potratili svoje dieťa).

Niekedy nemôžeme naše dieťa zachrániť. Vždy mu však môžeme prejaviť lásku: keď ho pomenujeme, prijímame ho za svoje; keď ho pochováme, uctime si ho. Pohrebom uzdravujeme našu bolesť zo straty dieťaťa.

ZÁKONY SR

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve:

§3 ods. 1 stanovuje, že ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku, alebo spopolnené.

§3 ods. 8 umožňuje, aby sa rodič písomne obrátil na zdravotnícke zariadenie a vyžiadal potratené dieťa na pochovanie.

§ 5 ods. 2 písm. f určuje, že poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti je povinný vydať rodičovi potratený plod na pochovanie.

NAJČASTEJŠIE ŤAŽKOSTI

Napriek zákonnej možnosti môže byť pochovanie dieťaťa sťažené. Napr. mnohí rodičia nie sú poučení o dôležitosti pochovania svojho dieťaťa ani o postupe. Iní majú obavy, ako zareaguje okolie, najmä najbližší príbuzní. Hlavne v mestách môže byť pohreb spojený s nemalými finančnými výdavkami.

ČO AK JE UŽ NESKORO?

Väčšina rodičov nevedela o možnosti a dôležitosti pochovať svoje nenarodené dieťa.

Napriek tomu jestvuje riešenie. Stále môžu dať svojim deťom meno a vytvoriť im symbolický hrob - napr. na cintoríne, v záhrade či formou pamätnej tabuľky.


AKO POSTUPOVAŤ

Dni a hodiny, keď sa spontánny potrat blíži alebo práve prebieha, môžu byť pre rodičov veľmi náročné. Takto rozrušení rodičia niekedy potrebujú len vypovedať, čo sa deje, alebo sa uistiť, či správne postupujú. Využite linku pomoci. Vypočujeme Vás a poradíme.

LINKA POMOCI
0948 665 899

Následne:

1a. Ak nastal spontánny potrat doma, treba zachytiť a vhodne uschovať (napr. zmrazením) podstatný obsah.

AKO POSTUPOVAŤ

1b. Ak sa spontánny potrat završuje zásahom lekára, treba ho vopred oboznámiť o úmysle pochovania a požiadať ho, aby zachoval všetok podstatný obsah pre následné vydanie. Následne treba písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o vydanie plodu.

2. Kontaktovať správcu hrobového miesta, ktorý Vám po-môže pripraviť pohreb (termín, forma pohrebu, technické náležitosti ohľadom uloženia dieťaťa do hrobu).

SPRÁVCA HROBOVÉHO MIESTA
hrobovemiesto@detike.eu
0908 458 617

3. Keďže hrob je určený pre viacero telesných pozostatkov, každá urna bude označená identifikačnými údajmi. Správca hrobového miesta vyhotoví pre rodičov Certifikát, ktorým potvrdzuje pochovanie ich dieťaťa.

4. Správca hrobového miesta eviduje každý pohreb do osobitne zriadenej knihy.